index2012_02
ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >> ข่าวทั้งหมด
อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนองมะโมง

วันที่ 14 ก.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 
 
                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
     
จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
      โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                          โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและกล่าว
      ถึงประโยชน์ของการนำบัญชีมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ   ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม
      จำนวน  30 คน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ประชุมครูบัญชีจังหวัดชัยนาท
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลหันคา
อบรมบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เกษตรพยุงขวัญ
โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โรงเรียนวัดคงคาราม
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
โครงการให้การศึกษาอบรมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ให้การอบรมการทำบัญชีต้นทุนอาชีพ แก่ สมาชิกเข้าใหม่ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการจังหวัดชัยนาทน่าอยู่ น่าทำงาน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมธรรมจักร (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือน เพื่อการออมของเยาวชนและครอบครัวณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคมโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมบูรณาการสอนบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559ณ ศาลาวัดหางแขยง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ทำบัญชีสหกรณ์” ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
จำนวนคนอ่าน 1637 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%