index2012_02
ข่าวกิจกรรมสำนักงาน >> ข่าวทั้งหมด
อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนองมะโมง

วันที่ 14 ก.ค. 2552

อบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน
ตามโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2552
 
 
                         สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนร่วมใจหนอมมะโมง
     
จัดการอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือน ตามโครงการ พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่
      โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
   เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552
                          โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ได้สอนแนะการจัดทำบัญชีรับ - จ่ายในครัวเรือนและกล่าว
      ถึงประโยชน์ของการนำบัญชีมาใช้ควบคู่กับชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ   ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าอบรม
      จำนวน  30 คน
ข่าว/บทความยอดนิยม ข่าว/บทความที่คะแนนโหวตสูงสุด ข่าว/บทความล่าสุด
เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
ประชุมครูบัญชีจังหวัดชัยนาท
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลหันคา
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์
ฟังการบรรยาย 108 วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน
อบรมการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
ภาพงานมหกรรมหุ่นฟางนก ประจำปี 2552
เสวนาครูบัญชีจังหวัดชัยนาท ปี 2553
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาทร่วมงานพิธีเปิดงานตลาดรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัยณ ตลาดเจ้าพระยาแลนด์ เขื่อนเจ้าพระยา ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมงานดำนาเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์สาธิตการเกษตร แบบผสมผสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 2 ตำบลสุขเดือนห้า อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท ร่วมบูรณาการสอนบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ปี 2559ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านวัดกำแพง ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
สอนแนะการทำบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโคกดอกไม้ ณ โรงเรียนวัดโคกดอกไม้ ตำบลดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
จำนวนคนอ่าน 1597 คน จำนวนคนโหวต 1 คน

  จำนวนคนโหวต 1 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
0%
  ให้ 2 คะแนน
0%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
0%
  ให้ 5 คะแนน
 
100%