วิสัยทัศน์ กตส. 2560 - 2564 "ภายในปี 2564 สหกรณ์และเกษตรกร มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้”
By the Year 2021 the Accounting and Financial Management Conducts of Cooperatives and Farmers will be of good quality and reliable. 
 
 

คำสั่งผู้สอบ ปีบัญชี 2562-2563

 

คำสั่งนายทะเบียนสายสอบบัญชีสหกรณ์
รายละเอียด สาย1  สาย2
คำสั่งนายทะเบียนสายสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร
รายละเอียด สาย1  สาย2
คำสั่งนายทะเบียนสายสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี
รายละเอียด สาย1  สาย2
คำสั่งนายทะเบียนสายสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน 
รายละเอียดคลิ๊ก
 
 
 
 

 
 
คำสั่งผู้สอบ ปีบัญชี 2559

 

คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งสายสอบบัญชีสหกรณ์
คำสั่งสายสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร
คำสั่งสายสอบบัญชีสหกรณ์ที่ชำระบัญชี
คำสั่งสายสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกรที่ชำระบัญชี
คำสั่งสายสอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน

รายละเอียดคลิ๊ก